Betöltés

Népszerű márkák

HírlevélTeszt


Szállítás és garancia

Megrendelés

A vásárlás befelyeztével a rendszer egy automatikus visszaigazolást küld a regisztrációkor megadott e-mail címedre, amelyben a megvásárolt termékkel kapcsolatos minden adat szerepel:

 • Megrendelés szám
 • Rendelés állapot linkje (itt újra ellenőrizheti a rendelését)
 • Megrendelés dátuma
 • Termékek felsorolása (név, cikkszám, ár, adótartalom)
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • Fizetési mód
 • Egyéb megjegyzés a rendeléssel kapcsolatban

A megrendelés állapotáról, kollégáink a Rendelés állapot menüponton keresztül folyamatosan tájékoztatnak a rendelés feldolgozása után.

Rendelési állapotváltozások

Minden esetben amikor a megrendelési folyamatban változás lép fel emailben tájékoztatunk. Az email-ben az alábbi állapotváltozásokkal találkozhatsz:

1. Fizetésre vár - A számla kiegyenlítéséig a megrendelés várólistán van.
2. Feldolgozás alatt - A fizetés megtörtént a megrendelés bekerül a számlázásra illetve a raktárnak átküldjük a csomagolási jegyzéket.
3. Német-Magyar raktári transzfer - Bizonyos típusokat a németországi raktárból kell átszállítani, ez néhány napot vesz igénybe.
4. Kiszállításra vár - A megrendelés megérkezett magyarországi raktárunkba és a csomag összekészítése folyik.
5. Kiszállítás folyamatban - A megrendelést átadtuk a kijelölt kiszállítónak és útban van feléd.
6. Kiszállítva - A kiszállítócég visszaigazolása után a megrendelést kiszállítottnak tekintjük.
7. Lezárva - A megrendelés-kiszállítás lezárása.

Egyéb állapotok

1. Törölve - A vevő kérésére esetlegesen más termék kiválasztása miatt a megrendelést töröljük.
2. Elutasítva - Helytelen illetve hamis adatok megadása miatti megrendelés törlést jelent.
3. Visszafizetve - Amennyiben hibás termék kerül kiszállításra és a terméket nem tudjuk cserélni, javítani, a pénzt visszafizetjük vagy levásárolható kreditként jóváírjuk.

Szállítás

 • GLS futárszolgálat: Ennél szállítási formánál a termék az általad megadott címre kerül kiszállításra, a kiszálítás időpontjában otthon kell tartózkodnod, ellenkező esetben a terméke nem jut el hozzád. Ha a rendelésnél jelzed felénk, hogy mely időszakban tartózkodsz otthon, akkor ezt a futárszolgálat felé jellezzük, így a megadott időszakban kerül kiszállításra a rendelésed.
 • Költsége: 110 EURO összegig 4 EURO a szállítás díja.
  110 EURO-s vásárlás felett a rendszer automatikusan 0 EURO szállítási díjat számol fel.

   

Jótállás, szavatosság, garancia

Cégünk nagy figyelmet fordít a kiszállításra kerülő termék minőségi vizsgálatára, ám amennyiben rajtunk kívülálló okok miatt mégis hibás termék kerülne kiszállításra, úgy azt a - amennyiben jogos a panasz - azonnal cseréljük, illetve, ha ezt nem tudjuk megtenni a kifizetett összeget levásárolhatod vagy visszafizetjük.

Vonatkozó jogszabályok

Cégünk kiemelt feladatának tartja a garanciális kötelezettségek betartását. Ha a szolgáltatott termék minőségileg hibás, az szerződésszegést jelent és a hibás teljesítés következményeit, a szavatossági, a jótállási igényeket vonja maga után. A szavatosság és a jótállás minőségvédelmi eszközök, mindkettő a kötelezett (eladó) helytállását jelenti arra nézve, hogy a termék vagy a szolgáltatás megfelel a törvényi, illetőleg a szerződéses követelményeknek.

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevık között kötött szerzıdésekrıl

A Kormány a fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerzıdésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által mőködtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerzıdés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlı eszközt alkalmaz (távollevık között kötött szerzıdés).

(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerzıdésrıl eltérıen nem rendelkezik.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerzıdésekrıl szóló törvény által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerzıdésekre;

b) automatából történő értékesítésre;

c) nyilvános telefonállomás igénybevétele útján az elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött szerzıdésre;

d) az építési szerződésre;

e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerzıdésekre, kivéve a bérleti szerzıdést;

f) az árverésen kötött szerzıdésre. (4) Nem kell alkalmazni a 2-6. §, valamint a 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit a) az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres

házhozszállítására vonatkozó szerzıdésekre, továbbá b) az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidıs szolgáltatásokra vonatkozó

szerzıdésekre, amelyek alapján a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott idıpontban vagy meghatározott idıszakban nyújtja.

(5) E rendelet alkalmazásában távközlı eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerzıdés megkötése érdekében - szerzıdési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelılappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyıvel) billentyőzettel vagy érintıképernyıvel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.

2. § (1) A vállalkozás a szerzıdés megkötése elıtt kellı idıben köteles a fogyasztót tájékoztatni:

a) a vállalkozás cégnevérıl (nevérıl) és címérıl (székhelyérıl, illetve lakóhelyérıl) azonosításra alkalmas módon;

b) a szerzıdés tárgyának lényeges jellemzıirıl;

c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelezı terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségrıl, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségrıl;

d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeirıl; e) az elállás jogáról (4. és 5. §); f) a távközlı eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérıen állapítják meg;

g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejérıl;

h) a szerzıdés legrövidebb idıtartamáról olyan esetben, amikor a szerzıdésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlıdıen kerül sor.

(2) A vállalkozás az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelmően, közérthetıen és pontosan, az igénybe vett távközlı eszköznek megfelelı módon köteles eleget tenni.

(3) Ha a vállalkozás telefonon tesz szerzıdéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, a telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerzıdéskötésre irányuló szándékára.

3. § (1) A vállalkozás köteles a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakról való tájékoztatást írásban - papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhetı tartós adathordozón - a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerzıdéskötést megelızıen nem tett eleget, ezt az írásbeli megerısítést a szerzıdés teljesítése során kellı idıben, de - kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik - legkésıbb a teljesítés idıpontjában köteles a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti írásbeli megerısítésnek a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;

b) a vállalkozás azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó panaszait érvényesítheti;

c) az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követıen igénybe vehetı kiegészítı szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat);

d) a szerzıdés megszüntetésének lehetıségét, ha az határozatlan idıre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlı eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlı eszköz üzemeltetıje részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a vállalkozásnak a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címérıl.

(4) E § alkalmazásában tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a fogyasztó számára lehetıvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelı ideig történı tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történı megjelenítését.

4. § (1) A fogyasztó a szerzıdéstıl nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerzıdés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha

eddig az idıpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerısítést, ennek kézhezvételétıl számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerzıdés esetében a szerzıdéskötés napjától, ha eddig az idıpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerısítést, ennek kézhezvételétıl számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerzıdéskötés napjától számított három hónap elteltéig

gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerısítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti

esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a

szerzıdéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettıl az idıponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétıl, illetve a szerzıdéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

(4) Írásban történı elállás esetén azt határidıben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidı lejárta elıtt elküldi.

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésıbb az elállást követı harminc napon belül visszatéríteni.

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerő használatából eredı kárának megtérítését.

5. § A felek eltérı megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerzıdés esetében, ha az elállási határidı lejárta elıtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítı által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elı, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerzıdés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és idıszaki lap értékesítésére vonatkozó szerzıdés esetében; f) szerencsejáték-szerzıdés esetében. 6. § (1) Ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a vállalkozás által

nyújtott kölcsön [a fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § o) pontja] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerzıdést is felbontja.

(2) A fogyasztó a vállalkozásnak a fogyasztási kölcsönszerzıdés felbontásából eredı kárát nem köteles megtéríteni, és tıle kamat vagy egyéb költség sem követelhetı.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelıen alkalmazni, ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerzıdés a pénzügyi intézmény és a vállalkozás elızetes megállapodásán alapul. A vállalkozás köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

7. § (1) Ha a felek a teljesítés idıpontjában nem állapodtak meg, a vállalkozás a szolgáltatás rendeltetésébıl kétségtelenül megállapítható idıpontban, ennek hiányában a fogyasztó felszólításában meghatározott idıpontban vagy idın belül, felszólítás hiányában legkésıbb a megrendelésnek a vállalkozáshoz való megérkezésétıl számított harminc napon belül köteles a szerzıdés szerinti teljesítésre.

(2) Ha a vállalkozás a szerzıdésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerzıdésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles errıl a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésıbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerzıdésszegése egyéb következményei alól.

(3) Ha a vállalkozás a szerzıdésben meghatározott módon helyettesítı termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viselésérıl, valamint a megfelelıen helyettesítı termékkel, illetve szolgáltatással történı teljesítésrıl a vállalkozás egyértelmően és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

8. § (1) A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.

(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.

9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás a szerzıdéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.

(2) Ha külön jogszabály eltérıen nem rendelkezik, a vállalkozás a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetıvé tevı távközlı eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

10. § A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidık betartására vonatkozó elıírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban elıírt hozzájárulását beszerezte.

11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le. (2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni. (3) Ha a rendelet hatálya alá tartozó szerzıdés az Európai Gazdasági Térség valamelyik

államával szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerzıdésre irányadó jogként való választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett államnak a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültetı jogszabálya eltérést nem engedı rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az említett állam jogát kell a szerzıdésre alkalmazni.

11/A. § A 2. és 3. § rendelkezéseinek megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok szerint jár el.

12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követıen kötött szerzıdésekre kell alkalmazni.

(2)

(3) Ez a rendelet a távollévık között kötött szerzıdések esetén a fogyasztók védelmérıl szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja; az irányelv 8. cikke kivételével.
Ikarus, Rába, Credo, Nabi, Karosa, Man, Neoplan, Mercedes, Maz, Kassbohrer, Setra, Bova, Scania, Dab, Daf, Volvo, Iveco/Irisbus, Kinglong, Renault, Temsa, ZF, VOITH, FULLER, EATON, DANA, STEFA, SPAL, tehergépjárműalkatrész, buszalkatrész